Priključak vatrodojavnog sustava na vatrogasnu postrojbu

Kako je od stupanja na snagu Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj: 125/19,)te njegove primjene na terenu došlo do različite primjene odredbi i tumačenja članka 44. Zakona, Udruga profesionalnih vatrogasaca hrvatske je dala pojašnjenje tog članka te smjernice. Zakonom propisana obveza povezivanja sustava za dojavu požara na vatrogasnu  postrojbu i to za one pravne osobe koje koriste sustav za dojavu požara, a nemaju osnovanu vatrogasnu postrojbu sukladno Zakonu ili nemaju osigurano 24 satno dežurstvo kod vatrodojavne centrale koja nadzire štićenu građevinu, ima za cilj brzu i učinkovitu vatrogasnu intervenciju te posredno tome smanjenje materijalne štete odnosno spašavanje života i zdravlja osoba koje su ugrožene nastalim požarom. Na ovaj način smanjuju se materijalni troškovi i same vatrogasne postrojbe koja
je izašla na ovu intervenciju jer je zbog brze dojave o požaru, koja je došla na mjesto požara kada je isti u početnoj fazi te vatrogasna intervencija traje kraće s manje utrošenih sati rada vatrogasne tehnike a posredno tome i manjim materijalnim troškovima (gorivo, sredstva za gašenje i drugo).
Zakon o vatrogastvu stupio je na snagu 01.01.2020. godine te u njemu nema niti jedne odredbe koja ukazuje na povratno djelovanje općenito pa ni na pravne subjekte koji imaju vatrodojavni sustav koji je izgrađen prema propisima koji su vrijedili prije donošenja Zakona o vatrogastvu (imaju građevinsku dozvolu i/ili uporabnu dozvolu) te obvezu priključivanja postojećeg vatrodojavnog sustava na vatrogasnu postrojbu. Članak 89. stavak 4. i 5. Ustava Republike Hrvatske jasno zabranjuje povratno djelovanje zakona i propisa i dozvoljava samo neke iznimke koje u Zakonu o vatrogastvu ne postoje a isti glase: „(4) Zakoni i drugi propisi državnih tijela i tijela koja imaju javne ovlasti ne mogu imati povratno djelovanje. „(5) Iz posebno opravdanih razloga samo pojedine odredbe zakona mogu imati povratno djelovanje.“ Prema naprijed navedenom osigurava se pravna sigurnost i vladavina prava za sve vlasnike građevina koje su dobile uporabnu dozvolu ili su dobile građevinsku dozvolu prije stupanja na snagu Zakona o vatrogastvu i koje su sukladno odobrenoj projektnoj dokumentaciji prosljeđivanje signala dojave požara riješili na način koji je bio dozvoljen prema tadašnjim propisima, te nemaju obvezu priključivati se na vatrodojavnu centralu vatrogasne postrojbe, ali mogu ako to žele što je njihova dobra volja.

Za sve građevine koje su se sagradile ili se grade a nakon stupanja na snagu Zakona o vatrogastvu a nemaju vlastitu vatrogasnu postrojbu ili 24 satno dežurstvo na vatrodojavnoj centrali, obveza je da se prvo u posebnim uvjetima iz zaštite od požara koje izdaje javnopravno tijelo za zaštitu od požara definiraju uvjeti za povezivanje vatrodojavnog sustava na vatrogasnu postrojbu, nakon tog da se to povezivanje tehnički riješi u glavnom projektu vatrodojave na koji će suglasnost dati nadležno javnopravno tijelo za zaštitu od požara, te nakon tehničkog pregleda (kojem prethodi prvo ispitivanje stabilnih sustava za zaštitu od požara) kad se utvrdi da je vatrodojavni sustav povezan na vatrogasnu postrojbu izda uporabna dozvola za konkretnu građevinu. Više detalja i tehničkih uvjeta u dokumentu koju je Udruga profesionalnih vatrogasaca objavila na svojim stranicama u kojem se daje pojašnjenja kakova je procedura da postojeće sustave spojite na vatrogasnu postroju.

Vatrodojavni-sustavi-na-JVP-ZOV-naputak hrvatski

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply